Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022
Zmień kontrast na wysoki
Powiększ czcionkę

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016 – 2022

Przystąpienie do opracowania programu rewitalizacji

30 listopada 2015 r. Rada Miejska Inowrocławia przyjęła Uchwałę nr XIV/121/2015 (zmienioną Uchwałą nr XXIV/253/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 listopada 2016) w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016 - 2022. Program opracowywany będzie na podstawie ustawy o samorządzie gminnym ...
więcej

Powołanie Pełnomocnika ds. rewitalizacji i zespołu roboczego ds. rewitalizacji

Zarządzeniem Nr 86/2016  z dnia 24 maja 2016 r. ustanowiono pełnomocnika Prezydenta Miasta Inowrocławia ds. rewitalizacji - Panią Aleksandrę Dolińską – Hopcia, Naczelnika Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich oraz powołano zespół roboczy ds. rewitalizacji, w skład którego wchodzą inspektorzy w Wydziale Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy ...
więcej

Wybór eksperta zewnętrznego w procesie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Inowrocławia na lata 2016 - 2022

Miasto dokonało wyboru eksperta zewnętrznego w procesie opracowania Programu Rewitalizacji dla Miasta Inowrocławia na lata 2016 - 2022. Jest to konsorcjum firm:Lider Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - Pełnomocnik KonsorcjumInstytut Badawczy IPC Sp. z o.o. z siedzibą we WrocławiuMarcin Ługawiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Marcin Adam ...
więcej

Spotkanie edukacyjno-informacyjne dotyczące rewitalizacji dla osób zaangażowanych w proces tworzenia programu rewitalizacji

23 czerwca 2016 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia odbyło się spotkanie edukacyjno-informacyjne dotyczące rewitalizacji dla osób zaangażowanych w proces tworzenia programu rewitalizacji - członków zespołu roboczego ds. rewitalizacji oraz planowanego do powołania - zespołu ds. rewitalizacji. Spotkanie poprowadził Pan Marcin Ługawiak - Wiceprezes Zarządu firmy Lider Projekt Sp. z o.o.
więcej

Wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji

23 listopada 2016 r. o godzinie 17.00 w Saloniku Literacko-Artystycznym przy ul. Jana Kilińskiego odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie wyznaczenia obszarów wymagających wsparcia (tzw. zdegradowanych) oraz ...
więcej

Spotkania z mieszkańcami wyznaczonych obszarów rewitalizacji

25 i 26 stycznia 2017 r. odbyły się pogłębione konsultacje z mieszkańcami wyznaczonych obszarów rewitalizacji: Śródmieścia i Mątew, których celem było pozyskanie wiedzy na temat rzeczywistych potrzeb osób zamieszkujących dany teren, a także zainteresowanie mieszkańców, którzy swoimi pomysłami mogą czynnie włączyć się w dalszy proces ...
więcej

Działania edukacyjno-informacyjne

Wszelkie informacje na temat rewitalizacji w Inowrocławiu można uzyskać w Wydziale Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 33, pokój nr 2, tel. 52 35 55 319, 52 35 55 384 lub 52 35 55 329, rewitalizacja@inowroclaw.pl23 ...
więcej

Zgłaszanie propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych

W dniach od 13 lutego do 10 marca 2017 r. mieszkańcy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, instytucje mogli zgłaszać propozycje przedsięwzięć/projektów, które mogą przyczynić się do rozwiązania istniejących problemów możliwie bliskich oczekiwaniom i potrzebom społeczności naszego miasta na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji. Projekty trzeba zgłosić (opisać) na specjalnym formularzu, który należy ...
więcej