Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022
Konsultacje projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia Prezydent Miasta Inowrocławia informuje, że został opracowany projekt aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022. Celem k

Informacja dotycząca ustawy o rewitalizacji oraz zaświadczeń o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji

Dnia 18 listopada 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.), która upoważniła radę gminy do ustanowienia w uchwale o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na rzecz gminy prawa pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości uzyskania zaświadczenia stwierdzającego, czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji informujemy, że Rada Miejska Inowrocławia nie podjęła uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, w której może ustanowić prawo pierwokupu nieruchomości (art. 11 ust. 5 pkt 1 ww. ustawy).

Zgodnie z art.  52 ust. 1 ustawy o rewitalizacji do dnia 31 grudnia 2023 r. dopuszcza się realizację przedsięwzięć wynikających z programu zawierającego działania służące wyprowadzeniu obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego, przyjmowanego uchwałą rady gminy, bez uchwalania gminnego programu rewitalizacji. W takim przypadku wyznaczenie w drodze uchwały obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, Specjalnej Strefy Rewitalizacji, a także uchwalenie miejscowego planu rewitalizacji nie jest dopuszczalne.

W związku z tym w Inowrocławiu podstawę prawną przygotowywanego Lokalnego Programu Rewitalizacji stanowić będzie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016  r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.). Program opracowywany jest w oparciu o „Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” oraz „Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”.

Z uwagi na niewyznaczenie w Inowrocławiu obszaru rewitalizacji (w trybie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji), nie jest możliwe wydawanie zaświadczeń o położeniu nieruchomości na ww. obszarze.


Aktualnie informacje na temat podejmowanych działań w sprawie rewitalizacji udostępniane są na bieżąco na stronie www.rewitalizacja.inowroclaw.pl