Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016 – 2022

Zaktualizowany LPR przyjęty przez Radę Miejską Inowrocławia

23 września 2019 r. Rada Miejska Inowrocławia przyjęła Uchwałę Nr XIV/143/2019 zmieniającą uchwałę sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022
więcej

Przystąpienie do opracowania programu rewitalizacji

30 listopada 2015 r. Rada Miejska Inowrocławia przyjęła Uchwałę nr XIV/121/2015 (zmienioną Uchwałą nr XXIV/253/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 listopada 2016) w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016 - 2022. Program opracowywany będzie na podstawie ustawy o samorządzie gminnym ...
więcej

Powołanie Pełnomocnika ds. rewitalizacji i zespołu roboczego ds. rewitalizacji

Zarządzeniem Nr 86/2016  z dnia 24 maja 2016 r. ustanowiono pełnomocnika Prezydenta Miasta Inowrocławia ds. rewitalizacji - Panią Aleksandrę Dolińską – Hopcia, Naczelnika Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich oraz powołano zespół roboczy ds. rewitalizacji, w skład którego wchodzą inspektorzy w Wydziale Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy ...
więcej

Wybór eksperta zewnętrznego w procesie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Inowrocławia na lata 2016 - 2022

Miasto dokonało wyboru eksperta zewnętrznego w procesie opracowania Programu Rewitalizacji dla Miasta Inowrocławia na lata 2016 - 2022. Jest to konsorcjum firm:Lider Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - Pełnomocnik KonsorcjumInstytut Badawczy IPC Sp. z o.o. z siedzibą we WrocławiuMarcin Ługawiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Marcin Adam ...
więcej

Spotkanie edukacyjno-informacyjne dotyczące rewitalizacji dla osób zaangażowanych w proces tworzenia programu rewitalizacji

23 czerwca 2016 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia odbyło się spotkanie edukacyjno-informacyjne dotyczące rewitalizacji dla osób zaangażowanych w proces tworzenia programu rewitalizacji - członków zespołu roboczego ds. rewitalizacji oraz planowanego do powołania - zespołu ds. rewitalizacji. Spotkanie poprowadził Pan Marcin Ługawiak - Wiceprezes Zarządu firmy Lider Projekt Sp. z o.o.
więcej

Wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji

23 listopada 2016 r. o godzinie 17.00 w Saloniku Literacko-Artystycznym przy ul. Jana Kilińskiego odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie wyznaczenia obszarów wymagających wsparcia (tzw. zdegradowanych) oraz ...
więcej

Spotkania z mieszkańcami wyznaczonych obszarów rewitalizacji

25 i 26 stycznia 2017 r. odbyły się pogłębione konsultacje z mieszkańcami wyznaczonych obszarów rewitalizacji: Śródmieścia i Mątew, których celem było pozyskanie wiedzy na temat rzeczywistych potrzeb osób zamieszkujących dany teren, a także zainteresowanie mieszkańców, którzy swoimi pomysłami mogą czynnie włączyć się w dalszy proces ...
więcej

Działania edukacyjno-informacyjne

Wszelkie informacje na temat rewitalizacji w Inowrocławiu można uzyskać w Wydziale Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 33, pokój nr 2, tel. 52 35 55 319, 52 35 55 384 lub 52 35 55 329, rewitalizacja@inowroclaw.pl23 ...
więcej

Zgłaszanie propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych

W dniach od 13 lutego do 10 marca 2017 r. mieszkańcy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, instytucje mogli zgłaszać propozycje przedsięwzięć/projektów, które mogą przyczynić się do rozwiązania istniejących problemów możliwie bliskich oczekiwaniom i potrzebom społeczności naszego miasta na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji. Projekty trzeba zgłosić (opisać) na specjalnym formularzu, który należy ...
więcej

Przyjęcie LPR przez Radę Miejską Inowrocławia 23 października 2017 r. Rada Miejska Inowrocławia przyjęła Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022. Uchwała nr XXXIII/379/2017 Lokalny Program Rewitalizacji przekazany został do

23 października 2017 r. Rada Miejska Inowrocławia przyjęła Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022. Uchwała nr XXXIII/379/2017 Lokalny Program Rewitalizacji przekazany został do zaopiniowania przez Urząd Marszałkowski ...
więcej

Zaktualizowany LPR przyjety przez Radę Miejską Inowrocławia

8 października 2018 r. Rada Miejska Inowrocławia przyjęła Uchwałę Nr XLV/530/2018 zmieniającą uchwałę sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022, w związku z oceną LPR przez Zespół ds. rewitalizacji, który zalecił: - weryfikację i ...
więcej

LPR wpisany do wykazu programów rewitalizacji

Uprzejmie informujemy, że Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022 otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną i  został wpisany na listę Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Uchwała Nr 43/2061/18 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018r.). Pozytywna ocena programu rewitalizacji jest warunkiem ubiegania się o ...
więcej