Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022

Zgłaszanie propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych

W dniach od 13 lutego do 10 marca 2017 r. mieszkańcy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, instytucje mogli zgłaszać propozycje przedsięwzięć/projektów, które mogą przyczynić się do rozwiązania istniejących problemów możliwie bliskich oczekiwaniom i potrzebom społeczności naszego miasta na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji. Projekty trzeba zgłosić (opisać) na specjalnym formularzu, który należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: rewitalizacja@inowroclaw.pl lub bezpośrednio do Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 33, 88-100 Inowrocław, pokój nr 2.