Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022
Zmień kontrast na wysoki
Powiększ czcionkę
Prezydent Miasta Inowrocławia, zaprasza mieszkańców do udziału w otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w środę, 4 października 2017 r. o godzinie 16.00 w Saloniku Literacko-Artystycznym przy ulicy Jana Kilińskiego i będzie ostatecznym pods

LPR wpisany do wykazu programów rewitalizacji

Uprzejmie informujemy, że Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022 otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną i  został wpisany na listę Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Uchwała Nr 43/2061/18 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018r.).

Pozytywna ocena programu rewitalizacji jest warunkiem ubiegania się o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych w ramach RPO WK-P 2014-2020.

Wykaz programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Poprawiony LPR przyjety przez Radę Miejską Inowrocławia

8 października 2018 r. Rada Miejska Inowrocławia przyjęła Uchwałę Nr XLV/530/2018 zmieniającą uchwałę sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022, w związku z oceną LPR przez Zespół ds. rewitalizacji, który zalecił:

- weryfikację i aktualizację wskaźników delimitacji (za 2016 r.),

- przeprowadzenie analizy wskaźnikowej spoza sfery społecznej,

- przyporządkowanie projektów/przedsięwzięć społecznych projektom infrastrukturalnym, niezbędnym do ich realizacji,

- korektę zakresu projektów, które muszą odpowiadać i koncentrować się na problemach wynikających z diagnozy Obszaru Rewitalizacji (OR).

Zaktualizowanie obowiązującego dokumentu zgodnie z przedstawionymi przez ww. Instytucję Zarządzającą uwagami stanowi warunek konieczny ubiegania się o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych ze środków Unii Europejskiej.

Spotkanie konsultacyjne


Serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się we wtorek 19 czerwca 2018 r. o godzinie 17.00 w Saloniku Literacko-Artystycznym przy ul. Jana Kilińskiego i będzie dotyczyło omówienia projektów/przedsięwzięć ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 20016-2022.

Na spotkaniu przedstawione zostaną uwagi Zespołu ds. rewitalizacji, w związku z przeprowadzona oceną merytoryczną Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022.

 

przyjęcie LPR przez Radę Miejską Inowrocławia

23 października 2017 r. Rada Miejska Inowrocławia przyjęła Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022.

Uchwała nr XXXIII/379/2017

Lokalny Program Rewitalizacji przekazany został do zaopiniowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 IZ RPO prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów. Oceny i weryfikacji programów rewitalizacji będzie dokonywał Zespół ds. rewitalizacji powołany uchwałą Nr 4/69/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 27 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji.Kolejnym krokiem w pracach nad programem jest jego przekazanie Zarządowi Województwa w celu oceny oraz umieszczenia w Wykazie zatwierdzonych programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Po tym etapie, Wnioskodawcy planujący realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 będą mogli rozpocząć składanie wniosków o dofinansowanie.

Pozytywna ocena programu rewitalizacji jest warunkiem ubiegania się o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych w ramach RPO WK-P 2014-2020.

Informacja o wynikach z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia

Informujemy, że zostały zakończone konsultacje społeczne „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022”, które przeprowadzono w terminie od 15  do 29 września 2017 r. Uwagi do projektu można było wnosić drogą elektroniczną. W trakcie konsultacji wpłynęła jedna uwaga, skierowana przez przedstawicieli Zarządu Osiedla Mątwy, która została częściowo uwzględniona.

W załączniku przedstawiamy informację podsumowującą konsultacje oraz opracowany projekt dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022, z uwzględnionymi zmianami, który zostanie przedłożony Radzie Miejskiej Inowrocławia.

 

podsumowanie konsultacji

projekt LPR


Spotkanie konsultacyjne

Prezydent Miasta Inowrocławia zaprasza mieszkańców do udziału w otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w środę, 4 października 2017 r. o godzinie 16.00 w Saloniku Literacko-Artystycznym przy ulicy Jana Kilińskiego i będzie ostatecznym podsumowaniem opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022.

Prezentacja ze spotkania konsultacyjnego

 

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Inowrocławia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji  Miasta InowrocławiaPrezydent Miasta Inowrocławia informuje, że został opracowany projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022.Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia.Konsultacje prowadzone będą od dnia 15 września ...
więcej

Informacja dotycząca ustawy o rewitalizacji oraz zaświadczeń o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji

Dnia 18 listopada 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.), która upoważniła radę gminy do ...
więcej

Masz pomysł - zgłoś Swój projekt

Zapraszamy do składania propozycji projektów rewitalizacyjnych. Projekty można zgłosić (opisać) na specjalnym formularzu, który należy przesłać w terminie do dnia 10 marca 2017 r. pocztą elektroniczną na adres: rewitalizacja@inowroclaw.pl lub bezpośrednio do Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 33, 88-100 Inowrocław, pokój nr 2.Należy pamiętać, ...
więcej

Spotkanie z mieszkańcami obszarów

Pogłębione konsultacje społeczne prowadzone były dla mieszkańców wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji i odbyły się:- Śródmieście – 25 stycznia 2017 r. o godzinie 16.30, Gimnazjum nr 1 im. Świętego Wojciecha przy ul. Toruńskiej 46-48,- Mątwy –  26 stycznia 2017 r. o godzinie 17.00, Restauracja AS, ...
więcej

Spotkanie konsultacyjne

23 listopada 2016 r. o godzinie 17.00 w Saloniku Literacko-Artystycznym przy ul. Jana Kilińskiego odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie wyznaczenia obszarów wymagających wsparcia (tzw. zdegradowanych) oraz obszarów rewitalizacji na terenie Inowrocławia. Przedmiotem spotkania był pierwszy etap partycypacji społecznej:przedstawienie wyznaczonego obszaru rewitalizacji,przekazanie wiedzy z zakresu procesów rewitalizacyjnych ...
więcej