Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022
Konsultacje projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia Prezydent Miasta Inowrocławia informuje, że został opracowany projekt aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022. Celem k

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia

Konsultacje projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022 prowadzone były w dniach od 16 lutego do 1 marca 2022 r. w formie zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, dostępnego na stronach internetowych: http://www.rewitalizacja.inowroclaw.pl/ i http://bip.inowroclaw.pl ...
więcej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Inowrocławia

Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. z 2018 poz. 2081 z późn.zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej ...
więcej

Zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne.

W grudniu 2020 r. Miasto Inowrocław złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne”, w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu ...
więcej

Informacja dotycząca ustawy o rewitalizacji oraz zaświadczeń o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji

Dnia 18 listopada 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.), która upoważniła radę gminy do ustanowienia w uchwale o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na rzecz gminy prawa pierwokupu ...
więcej

Odnowa części wspólnych budynków wielorodzinnych w Inowrocławiu – I etap

Miasto Inowrocław w listopadzie 2019 r. złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Odnowa części wspólnych budynków wielorodzinnych w Inowrocławiu – I etap”, w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: ...
więcej

Odnowa części wspólnych budynków wielorodzinnych w Inowrocławiu – II etap

W marcu 2020 r. Gmina Miasto Inowrocław złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „ Odnowa części wspólnych budynków wielorodzinnych w Inowrocławiu – II etap ”, w ramach Osi priorytetowej 6. ...
więcej

Odnowa części wspólnych budynków wielorodzinnych w Inowrocławiu – III etap

We wrześniu 2020 r. Gmina Miasto Inowrocław złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Odnowa części wspólnych budynków wielorodzinnych w Inowrocławiu – III etap”, w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ...
więcej

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Inowrocławia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Prezydent Miasta Inowrocławia informuje, że został opracowany projekt aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022.Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu aktualizacji Lokalnego ...
więcej

Zajęcia z TIK-u źródłem dobrych wyników

Projekt pod nazwą "Zajęcia z TIK-u źródłem dobrych wyników" kierowany jest do uczniów 12 szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Miasto Inowrocław. W ramach projektu przeprowadzone zostaną zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne oraz warsztaty (kursy) doszkalające dla nauczycieli. Projekt adresowany jest ...
więcej

Adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza i poprawą infrastruktury dla rozwoju społecznego

W listopadzie 2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza i poprawą infrastruktury dla rozwoju społecznego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych. Projekt obejmuje: adaptację pomieszczeń przy ul. ...
więcej

Informacja o wynikach z konsultacji projektu aktualizacji LPR

Informacja o wynikach z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia.Informujemy, że zostały zakończone konsultacje społeczne aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022”, które przeprowadzono w terminie od 9  do 22 lipca 2019 r. Uwagi do projektu można było wnosić drogą ...
więcej

Konsultacje projektu aktualizacji LPR Miasta Inowrocławia

Prezydent Miasta Inowrocławia informuje, że został opracowany projekt aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022. Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia. Głównym powodem aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata ...
więcej

Poprawiony LPR przyjety przez Radę Miejską Inowrocławia

8 października 2018 r. Rada Miejska Inowrocławia przyjęła Uchwałę Nr XLV/530/2018 zmieniającą uchwałę sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022, w związku z oceną LPR przez Zespół ds. rewitalizacji, który zalecił:- weryfikację i aktualizację wskaźników delimitacji (za 2016 r.),- przeprowadzenie analizy wskaźnikowej spoza sfery społecznej,- przyporządkowanie projektów/przedsięwzięć społecznych ...
więcej

LPR wpisany do wykazu programów rewitalizacji

Uprzejmie informujemy, że Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022 otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną i  został wpisany na listę Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Uchwała Nr 43/2061/18 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018r.). Pozytywna ocena programu rewitalizacji jest warunkiem ubiegania się o ...
więcej

Spotkanie konsultacyjne

Serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się we wtorek 19 czerwca 2018 r. o godzinie 17.00 w Saloniku Literacko-Artystycznym przy ul. Jana Kilińskiego i będzie dotyczyło omówienia projektów/przedsięwzięć ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 20016-2022.
więcej

Przyjęcie LPR przez Radę Miejską Inowrocławia

23 października 2017 r. Rada Miejska Inowrocławia przyjęła Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022. Uchwała nr XXXIII/379/2017 Lokalny Program Rewitalizacji przekazany został do zaopiniowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zgodnie z Wytycznymi w ...
więcej

Informacja o wynikach z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia

Informujemy, że zostały zakończone konsultacje społeczne „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022”, które przeprowadzono w terminie od 15  do 29 września 2017 r. Uwagi do projektu można było wnosić drogą elektroniczną. W trakcie konsultacji wpłynęła jedna uwaga, skierowana przez przedstawicieli Zarządu ...
więcej

Spotkanie konsultacyjne

Prezydent Miasta Inowrocławia zaprasza mieszkańców do udziału w otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w środę, 4 października 2017 r. o godzinie 16.00 w Saloniku Literacko-Artystycznym przy ulicy Jana Kilińskiego i będzie ostatecznym podsumowaniem opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022.
więcej

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Inowrocławia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji  Miasta InowrocławiaPrezydent Miasta Inowrocławia informuje, że został opracowany projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022.Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia.Konsultacje prowadzone będą od dnia 15 września ...
więcej