Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022
Prezydent Miasta Inowrocławia, zaprasza mieszkańców do udziału w otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w środę, 4 października 2017 r. o godzinie 16.00 w Saloniku Literacko-Artystycznym przy ulicy Jana Kilińskiego i będzie ostatecznym pods
Konsultacje projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia Prezydent Miasta Inowrocławia informuje, że został opracowany projekt aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022. Celem k
Informacja o wynikach z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia Informujemy, że zostały zakończone konsultacje społeczne aktualizacji ?Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ino

Odnowa części wspólnych budynków wielorodzinnych w Inowrocławiu – II etap

W marcu 2020 r. Gmina Miasto Inowrocław złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „ Odnowa części wspólnych budynków wielorodzinnych w Inowrocławiu – II etap ”, w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt obejmuje remonty części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych w obszarze rewitalizacji zamieszkałych przez osoby wykluczone społecznie: ul. Andrzeja 5, ul. Dworcowej 44, ul. Hoyera 16, ul. Kościuszki 8, ul. Mątewska 25, ul. Poznańska 2, ul. Poznańska 359, ul. Staropoznańska 108, ul. Szymborska 14,ul. Wałowa 3-5.

Planowane dofinansowanie z UE: 1 405 748,86 zł.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 32/1387/20 z dnia 18 sierpnia 2020 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionego projektu Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ( konkurs RPKP.06.02.00-IZ.00-04-219/18) przyznającą dofinansowanie w/w projektowi.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020