Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022
Konsultacje projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia Prezydent Miasta Inowrocławia informuje, że został opracowany projekt aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022. Celem k

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia

Konsultacje projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022 prowadzone były w dniach od 16 lutego do 1 marca 2022 r. w formie zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, dostępnego na stronach internetowych: http://www.rewitalizacja.inowroclaw.pl/ i http://bip.inowroclaw.pl w zakładce „Ogłoszenia i Komunikaty/Ogłoszenia/Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich” oraz w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia,

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz formularz konsultacyjny były dostępne w terminie konsultacji:
  • w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej - http://bip.inowroclaw.pl oraz na stronie internetowej - http://www.rewitalizacja.inowroclaw.pl/
  • w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Inowrocławia w pokoju nr 14, w godzinach pracy Urzędu. 
Wypełniony formularz konsultacyjny, podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem można było złożyć do dnia 1 marca 2022 r.:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@inowroclaw.pl
b) osobiście w Biurze Obsługi I

nteresantów i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia, al. Ratuszowa 36, 88-100 Inowrocław Dodatkowych informacji udzielali:
Pełnomocnik ds. rewitalizacji - pokój nr 38, tel. 52 35 55 319,
Zespół ds. rewitalizacji - pokój nr 14, tel. 52 355 54 70.
Celem konsultacji było zbieranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia. Głównym powodem aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022” było doprowadzenie dokumentu do spójności ze stanem faktycznym. Uaktualniono listę projektów rewitalizacyjnych. Dotychczasowe projekty odnowy części wspólnych poszczególnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zastąpiono 3 projektami zbiorczymi. Listę projektów rewitalizacyjnych wpisujących się w przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 1. Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia oraz nr 2. Aktywizacja i wsparcie dla rodzin w wychowaniu i opiece nad dziećmi młodzieżą uzupełniono o projekty realizowane na terenie miasta Inowrocław przez jednostkę samorządu terytorialnego i inne podmioty. Usunięto również projekty, które nie zostaną zrealizowane.

W wyniku prac nad dokumentem uaktualniono wartości i nazwy niektórych wskaźników, natomiast część diagnostyczna nie uległa zmianie.

W terminie prowadzenia konsultacji projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022, tj. w dniach od 16 lutego – 1 marca 2022 r. nie wpłynęły żadne formularze, uwagi, czy wnioski.

Do pobrania:
Po konsultacjach _ Projekt programu rewitalizacji LPR Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022.pdf