Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022
Konsultacje projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia Prezydent Miasta Inowrocławia informuje, że został opracowany projekt aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022. Celem k

Rozpoczęcie konsultacji społecznych

Prezydent Miasta Inowrocławia zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Inowrocławia.
Celem konsultacji społecznych jest pozyskanie uwag interesariuszy procesu rewitalizacji w zakresie projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Inowrocławia. 
Konsultacje społeczne prowadzone będą w okresie od 03.08.2023 r. do 01.09. 2023 r. 
w następujących formach:
 1. zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. zbierania uwag ustnych,
 3. spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji.

Projekt uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Inowrocławia wraz z załącznikiem, tj. mapą w skali 1:5000 wskazującą granice tych obszarów oraz „Diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Inowrocławia", udostępnione będą w okresie od 03.08.2023 r. do 01.09.2023 r.:
 1. w wersji papierowej w Wydziale Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Inowrocławia, al. Ratuszowa 33-35, 88-100 Inowrocław, pokój nr 14, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30,
 2. w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Ogłoszenia i komunikaty/Ogłoszenia/Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich na stronie www.bip.inowroclaw.pl oraz na www.rewitalizacja.inowroclaw.pl 
Uwagi do projektu uchwały można składać w okresie od 03.08.2023 r. do 01.09.2023 r. w formie:
 1. papierowej:
  - na adres: Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Inowrocławia, al. Ratuszowa 33-35, 88-100 Inowrocław,
  - bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia, al. Ratuszowa 36, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30,
 2. elektronicznej na adres mailowy: rewitalizacja@inowroclaw.pl
 3. ustnej, codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:30, w Wydziale Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Inowrocławia, al. Ratuszowa 33-35, 88-100 Inowrocław, pokój nr 14.
Spotkanie otwarte z interesariuszami w sprawie omówienia projektu uchwały odbędzie się 3 sierpnia 2023 r. o godz. 16.00 w siedzibie Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu przy ul. Kilińskiego 16 – miejsce spotkania: SALONIK LITERACKO - ARTYSTYCZNY. 

Uwagi można składać za pomocą formularza dostępnego:
 1. w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia, al. Ratuszowa 36, w godzinach pracy Urzędu Miasta Inowrocławia,
 2. w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Ogłoszenia i komunikaty/Ogłoszenia/Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich na stronie www.bip.inowroclaw.pl oraz na www.rewitalizacja.inowroclaw.pl.
W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miasta Inowrocławia. 

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji społecznych opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca m.in. zgłoszone uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Informacja zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Ogłoszenia i komunikaty/Ogłoszenia/Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich na stronie www.bip.inowroclaw.pl oraz na www.rewitalizacja.inowroclaw.pl. 

Materiały do pobrania:
 1. projekt uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Inowrocławia,
 2. załącznik do projektu uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Inowrocławia - mapa obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji,
 3. diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Inowrocławia,
 4. formularz konsultacyjny.

Informacja o konsultacjach społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości:
 1. w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.inowroclaw.pl),
 2. na stronie internetowej Miasta (www.inowroclaw.pl),
 3. na stronie poświęconej rewitalizacji (www.rewitalizacja.inowroclaw.pl),
 4. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Inowrocławia.
Termin złożenia formularza konsultacji społecznych mija 01.09.2023 r. Uwagi złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.