Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022
Konsultacje projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia Prezydent Miasta Inowrocławia informuje, że został opracowany projekt aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022. Celem k

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Inowrocławia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Prezydent Miasta Inowrocławia informuje, że został opracowany projekt aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022.

Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia. Głównym powodem aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022” było doprowadzenie dokumentu do spójności ze stanem faktycznym. Uaktualniono listę projektów rewitalizacyjnych. Dotychczasowe projekty odnowy części wspólnych poszczególnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zastąpiono 3 projektami zbiorczymi. Listę projektów rewitalizacyjnych wpisujących się w przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 1. Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia oraz nr 2. Aktywizacja i wsparcie dla rodzin w wychowaniu i opiece nad dziećmi młodzieżą uzupełniono o projekty realizowane na terenie miasta Inowrocław przez jednostkę samorządu terytorialnego i inne podmioty. Usunięto również projekty, które nie zostaną zrealizowane.

W wyniku prac nad dokumentem uaktualniono wartości i nazwy niektórych wskaźników, natomiast część diagnostyczna nie uległa zmianie.

Konsultacje prowadzone będą od dnia 16 lutego 2022 r. do dnia 1 marca 2022 r. w formie zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, dostępnego na stronach internetowych: http://www.rewitalizacja.inowroclaw.pl/ i http://bip.inowroclaw.pl w zakładce „Ogłoszenia i Komunikaty/Ogłoszenia/Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich” oraz w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia.

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz formularz konsultacyjny są dostępne w terminie konsultacji:


* w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej - http://bip.inowroclaw.pl oraz na stronie internetowej - http://www.rewitalizacja.inowroclaw.pl/

* w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 33 w pokoju nr 14, w godzinach pracy Urzędu.

Wypełniony formularz konsultacyjny, podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem, należy złożyć do dnia 1 marca 2022 r.:

a) drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@inowroclaw.pl,

b) osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36 poprzez wrzucenie go do skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu do budynku.

  • Dodatkowych informacji udzielają:
  • Pełnomocnik ds. rewitalizacji - pokój nr 38, tel. 52 35 55 319,
  • Zespół ds. rewitalizacji - pokój nr 14, tel. 52 355 54 70.


Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności: 
- odniesienia do zapisów konsultowanego projektu wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,
- dane kontaktowe osób zgłaszających uwagi.

Uwagi i opinie anonimowe lub nie zawierające powyższych informacji nie będą brane pod uwagę.

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji zostanie umieszczona  po ich zakończeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.rewitalizacja.inowroclaw.pl


Załączniki: