Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022

Działania edukacyjno-informacyjne

Wszelkie informacje na temat rewitalizacji w Inowrocławiu można uzyskać w Wydziale Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 33, pokój nr 2, tel. 52 35 55 319, 52 35 55 384 lub 52 35 55 329, rewitalizacja@inowroclaw.pl

23 czerwca 2016 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia odbyło się potkanie edukacyjno-informacyjne dotyczące rewitalizacji dla osób zaangażowanych w proces tworzenia programu rewitalizacji, w tym m.in. członków zespołu roboczego ds. rewitalizacji.

Podczas pierwszego spotkania konsultacyjnego dla mieszkańców Miasta, które odbyło się 23 listopada 2016 r. przekazano wiedzę z zakresu procesów rewitalizacyjnych pozwalającą zrozumieć ideę przedsięwzięcia oraz zasady i podstawy prawne funkcjonujące w jej ramach. Zaprezentowano wyznaczone na podstawie przeprowadzonych analiz obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji, zapraszając mieszkańców miasta do wyrażenia swojej opinii na temat tych obszarów.

Podczas pogłębionych konsultacji dla mieszkańców wyznaczonych obszarów rewitalizacji, które odbyły się 25 i 26 stycznia 2017 r. także prezentowano wiedzę na temat rewitalizacji - edukacja poszerzająca wiedzę na temat rozwoju lokalnego i rewitalizacji, mająca na celu stworzenie możliwości faktycznego, aktywnego udziału społeczności w programowaniu i realizacji rewitalizacji.

Powstał też specjalny portal dedykowany rewitalizacji miasta (www.rewitalizacja.inowroclaw.pl)