Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022

Zaktualizowany LPR przyjety przez Radę Miejską Inowrocławia

8 października 2018 r. Rada Miejska Inowrocławia przyjęła Uchwałę Nr XLV/530/2018 zmieniającą uchwałę sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022, w związku z oceną LPR przez Zespół ds. rewitalizacji, który zalecił:

- weryfikację i aktualizację wskaźników delimitacji (za 2016 r.),

- przeprowadzenie analizy wskaźnikowej spoza sfery społecznej,

- przyporządkowanie projektów/przedsięwzięć społecznych projektom infrastrukturalnym, niezbędnym do ich realizacji,

- korektę zakresu projektów, które muszą odpowiadać i koncentrować się na problemach wynikających z diagnozy Obszaru Rewitalizacji (OR).

Zaktualizowanie obowiązującego dokumentu zgodnie z przedstawionymi przez ww. Instytucję Zarządzającą uwagami stanowi warunek konieczny ubiegania się o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych ze środków Unii Europejskiej.