Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022

Przystąpienie do opracowania programu rewitalizacji

30 listopada 2015 r. Rada Miejska Inowrocławia przyjęła Uchwałę nr XIV/121/2015 (zmienioną Uchwałą nr XXIV/253/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 listopada 2016) w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016 - 2022. Program opracowywany będzie na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 a także wytycznych regionalnych - zasad programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W nowym okresie budżetowym Unii Europejskiej będzie można pozyskać wsparcie na rewitalizację społeczno-gospodarczą oraz fizyczną obszarów o dużej koncentracji negatywnych zjawisk, w oparciu o Programy Rewitalizacji.

Rewitalizację w Polsce wspierają m.in. ustawa o rewitalizacji, Narodowy Plan Rewitalizacji oraz Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, które zostały przyjęte 3 lipca 2015 r. Działania z zakresu rewitalizacji wpisują się również w Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020, Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 oraz Krajową Politykę Miejską. Ponadto w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 został wyodrębniony Priorytet Inwestycyjny 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich, którego wsparcie skoncentrowane będzie na podejmowaniu działań zmierzających do ożywienia społeczno-gospodarczego obszarów miejskich i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie. Inwestycje infrastrukturalne będą uzupełnieniem planowanych lub realizowanych interwencji EFS, które mają wywołać określony efekt społeczno-gospodarczy.

W 2015 r. przestał obowiązywać dotychczasowy dokument „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2008-2015, który został przyjęty uchwałą nr XXXIII/464/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 maja 2009 r. Nowa perspektywa programowania 2014-2020 również warunkuje pozyskanie dofinansowania na rewitalizację, od sporządzenia dokumentu Programu Rewitalizacji, przyjętego w drodze uchwały przez Radę Miejską.

Przy pomocy unijnych środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wspierane będą jedynie te działania na rzecz rewitalizacji, które pozwolą na osiągnięcie przynajmniej jednego ze wskazanych poniżej efektów na zdegradowanych obszarach miejskich i wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego:
  • wzrost aktywności społecznej, ożywienie społeczne,
  • zmniejszenie poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego (związanego m.in. z oddaleniem od rynku pracy, degradacją obszarów, niewystarczającym dostępem do
  • dobrej jakości, niedrogich usług społecznych), w tym poprzez poprawę warunków uczestnictwa osób w trudnej sytuacji w życiu społecznym i gospodarczym,
  • wzrost zatrudnienia,
  • ożywienie gospodarcze, wzrost potencjału gospodarczego między innymi poprzez wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Tak więc planując działania rewitalizacyjne, których jednym ze źródeł finansowania będzie RPO WK-P, konieczne jest przyjęcie i osiągnięcie przez gminę przynajmniej jednego z powyższych efektów do roku 2023, w ramach realizacji programu rewitalizacji.

Najistotniejszy jest pozytywny efekt społeczny rewitalizacji, dlatego wszelkie działania podejmowane na rzecz odnowy miast i obszarów wiejskich muszą być temu założeniu podporządkowane. Działania infrastrukturalne w ramach rewitalizacji muszą stanowić narzędzie niwelowania negatywnych zjawisk społecznych.