Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022

Spotkanie edukacyjno-informacyjne dotyczące rewitalizacji dla osób zaangażowanych w proces tworzenia programu rewitalizacji

23 czerwca 2016 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia odbyło się spotkanie edukacyjno-informacyjne dotyczące rewitalizacji dla osób zaangażowanych w proces tworzenia programu rewitalizacji - członków zespołu roboczego ds. rewitalizacji oraz planowanego do powołania - zespołu ds. rewitalizacji. Spotkanie poprowadził Pan Marcin Ługawiak - Wiceprezes Zarządu firmy Lider Projekt Sp. z o.o.

Spotkanie edukacyjno-informacyjne1   Spotkanie edukacyjno-informacyjne2

Na spotkaniu zostały omówione zagadnienia związane z opracowaniem programu rewitalizacji zgodnie z ideą rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020. Spotkania edukacyjne dla osób zaangażowanych w proces tworzenia Programu Rewitalizacji dla Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022 mają dać narzędzia, wiedzę i umiejętności do przeprowadzenia prawidłowych analiz, delimitacji obszarów rewitalizacji oraz partycypacji społecznej w tworzeniu dokumentu.

Prezentacja ze spotkania dostępna jest tutaj