Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022

Wybór eksperta zewnętrznego w procesie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Inowrocławia na lata 2016 - 2022

Miasto dokonało wyboru eksperta zewnętrznego w procesie opracowania Programu Rewitalizacji dla Miasta Inowrocławia na lata 2016 - 2022. Jest to konsorcjum firm:
 • Lider Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - Pełnomocnik Konsorcjum
 • Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
 • Marcin Ługawiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Marcin Adam Ługawiak z siedzibą w Krosinku

Do jego zadań będzie należało m.in.:
 1. Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla osób zaangażowanych w proces tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Inowrocławia, dających narzędzia, wiedzę i umiejętności do przeprowadzenia prawidłowych analiz, delimitacji obszarów zdegradowanych oraz partycypacji społecznej w tworzeniu dokumentu.
 2. Działania edukacyjne dla mieszkańców poszerzające wiedzę na temat rozwoju lokalnego i rewitalizacji, mające na celu stworzenie możliwości faktycznego, aktywnego udziału społeczności w programowaniu i realizacji rewitalizacji.
 3. Usługa pełnienia funkcji eksperta zewnętrznego ds. rewitalizacji Miasta Inowrocławia przez cały okres tworzenia ww. dokumentu. W tym m.in:
  - wsparcie merytoryczne procesu opracowywania Gminnego Programu rewitalizacji,
  - wykonanie pogłębionej diagnozy społeczno – gospodarczej oraz analizy wstępnie zidentyfikowanych obszarów problemowych na terenie Miasta Inowrocławia,
  - badanie jakości zabudowy, przestrzeni publicznej i infrastruktury,
  - współpraca w wyznaczaniu głównych kierunków działań w ramach przygotowań GPR (propozycje projektów i przedsięwzięć w zakresie rewitalizacji na wyznaczonych obszarach),
  - przeprowadzenie procesu partycypacji społecznej.

Ogłoszenie o zamówieniu i informacja o wyborze oferty dostępna jest tutaj