Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022

Powołanie Pełnomocnika ds. rewitalizacji i zespołu roboczego ds. rewitalizacji

Zarządzeniem Nr 86/2016  z dnia 24 maja 2016 r. ustanowiono pełnomocnika Prezydenta Miasta Inowrocławia ds. rewitalizacji - Panią Aleksandrę Dolińską – Hopcia, Naczelnika Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich oraz powołano zespół roboczy ds. rewitalizacji, w skład którego wchodzą inspektorzy w Wydziale Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich: Anna Rozesłaniec, Małgorzata Gołębiewska, Katarzyna Stachorowska, Kamila Rochowiak i Elżbieta Oczkoś.

Zadaniem pełnomocnika jest koordynowanie prac zespołu w celu opracowania Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022.

Zadaniem zespołu jest opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016–2022.

Zespół będzie współpracował z przedstawicielami innych zespołów ds. rewitalizacji, instytucjami, przedsiębiorcami i mieszkańcami obszarów zdegradowanych, w celu pozyskania informacji związanych z rewitalizacją. Do pracy w zespole mogą być zapraszani eksperci i konsultanci zewnętrzni. Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Inowrocławia i miejskie jednostki organizacyjne zobowiązane są do współdziałania z pełnomocnikiem i zespołem w opracowaniu GPR.

Kontakt do zespołu: Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, tel. 52 35 55 319, 52 35 55 384 lub 52 35 55 329, rewitalizacja@inowroclaw.pl