Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022

Spotkania z mieszkańcami wyznaczonych obszarów rewitalizacji

25 i 26 stycznia 2017 r. odbyły się pogłębione konsultacje z mieszkańcami wyznaczonych obszarów rewitalizacji: Śródmieścia i Mątew, których celem było pozyskanie wiedzy na temat rzeczywistych potrzeb osób zamieszkujących dany teren, a także zainteresowanie mieszkańców, którzy swoimi pomysłami mogą czynnie włączyć się w dalszy proces prac rewitalizacyjnych, przyczyniając się do poprawy i stworzenia lepszych warunków życia mieszkańcom terenów objętych rewitalizacją. Przedstawiono także procedury związane ze złożeniem wniosku o dofinansowanie unijne na realizację projektu (typy projektów, beneficjenci, wskaźniki).

Spotkania z mieszkańcami 1   Spotkania z mieszkańcami 2

Uczestnicy spotkania zostali poinformowani, że już niedługo na stronie internetowej miasta zamieszczona zostanie fiszka projektowa oraz uruchomiony zostanie nabór projektów do przygotowywanego programu rewitalizacji, które powinny być przedsięwzięciami skierowanymi na ograniczanie lub rozwiązywanie problemów społecznych i łączyć zamierzenia inwestycyjne z przeciwdziałaniem problemom społecznym. Bowiem najistotniejszy jest pozytywny efekt społeczny rewitalizacji, dlatego wszelkie działania podejmowane na rzecz odnowy miast i obszarów wiejskich muszą być temu założeniu podporządkowane. Działania infrastrukturalne w ramach rewitalizacji muszą stanowić narzędzie niwelowania negatywnych zjawisk społecznych.

Ww ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wspierane będą jedynie te działania na rzecz rewitalizacji, które pozwolą na osiągnięcie przynajmniej jednego ze wskazanych poniżej efektów:

  • wzrost aktywności społecznej, ożywienie społeczne,
  • zmniejszenie poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego (związanego m.in. z oddaleniem od rynku pracy, degradacją obszarów, niewystarczającym dostępem do dobrej jakości, niedrogich usług społecznych), w tym poprzez poprawę warunków uczestnictwa osób w trudnej sytuacji w życiu społecznym i gospodarczym,
  • wzrost zatrudnienia,
  • ożywienie gospodarcze, wzrost potencjału gospodarczego między innymi poprzez wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.