Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022
Prezydent Miasta Inowrocławia, zaprasza mieszkańców do udziału w otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w środę, 4 października 2017 r. o godzinie 16.00 w Saloniku Literacko-Artystycznym przy ulicy Jana Kilińskiego i będzie ostatecznym pods
Konsultacje projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia Prezydent Miasta Inowrocławia informuje, że został opracowany projekt aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022. Celem k
Informacja o wynikach z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia Informujemy, że zostały zakończone konsultacje społeczne aktualizacji ?Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ino

Konsultacje projektu aktualizacji LPR Miasta Inowrocławia

Prezydent Miasta Inowrocławia informuje, że został opracowany projekt aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022.

Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia. Głównym powodem aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022” było wprowadzenie nowych projektów rewitalizacyjnych, m.in. dotyczących odnowy części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne. Ponadto dokonano korekty wartości części wskaźników oraz aktualizacji harmonogramu w odpowiedzi na uwagi Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Konsultacje prowadzone będą od dnia 9 lipca 2019 r. do dnia 22 lipca 2019 r. w formie zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, dostępnego na stronach internetowych: http://www.rewitalizacja.inowroclaw.pl/ i http://bip.inowroclaw.pl w zakładce „Ogłoszenia” oraz w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia.

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz formularz konsultacyjny są dostępne w terminie konsultacji:
· w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej - http://bip.inowroclaw.pl oraz na stronie internetowej - http://www.rewitalizacja.inowroclaw.pl/
· w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Inowrocławia w pokoju nr 2, w godzinach pracy Urzędu.
 
Wypełniony formularz konsultacyjny, podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem, należy złożyć do dnia 22 lipca 2019 r.:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@inowroclaw.pl,
b) osobiście w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli  Urzędu Miasta Inowrocławia, ul. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław.
 
Dodatkowych informacji udzielają:
  • Pełnomocnik ds. rewitalizacji - pokój nr 38, tel. 52 35 55 319,
  • Zespół ds. rewitalizacji - pokój nr 2, tel. 52 355 53 29, 52 355 53 84.
Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:
- odniesienia do zapisów konsultowanego projektu wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,
- dane kontaktowe osób zgłaszających uwagi.
Uwagi i opinie anonimowe lub nie zawierające powyższych informacji nie będą brane pod uwagę.

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji zostanie umieszczona niezwłocznie po ich zakończeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.rewitalizacja.inowroclaw.pl

Załączniki:
1. Formularz konsultacji

2. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Inowrocławia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

3. Klauzula informacyjna

4. Program rewitalizacji Inowrocław_aktualizacja 9.07.2019