Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022
Konsultacje projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia Prezydent Miasta Inowrocławia informuje, że został opracowany projekt aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022. Celem k

Konsultacje projektu aktualizacji LPR Miasta Inowrocławia

Prezydent Miasta Inowrocławia informuje, że został opracowany projekt aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022.

Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia. Głównym powodem aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022” było wprowadzenie nowych projektów rewitalizacyjnych, m.in. dotyczących odnowy części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne. Ponadto dokonano korekty wartości części wskaźników oraz aktualizacji harmonogramu w odpowiedzi na uwagi Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Konsultacje prowadzone będą od dnia 9 lipca 2019 r. do dnia 22 lipca 2019 r. w formie zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, dostępnego na stronach internetowych: http://www.rewitalizacja.inowroclaw.pl/ i http://bip.inowroclaw.pl w zakładce „Ogłoszenia” oraz w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia.

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz formularz konsultacyjny są dostępne w terminie konsultacji:
· w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej - http://bip.inowroclaw.pl oraz na stronie internetowej - http://www.rewitalizacja.inowroclaw.pl/
· w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Inowrocławia w pokoju nr 2, w godzinach pracy Urzędu.
 
Wypełniony formularz konsultacyjny, podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem, należy złożyć do dnia 22 lipca 2019 r.:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@inowroclaw.pl,
b) osobiście w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli  Urzędu Miasta Inowrocławia, ul. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław.
 
Dodatkowych informacji udzielają:
  • Pełnomocnik ds. rewitalizacji - pokój nr 38, tel. 52 35 55 319,
  • Zespół ds. rewitalizacji - pokój nr 2, tel. 52 355 53 29, 52 355 53 84.
Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:
- odniesienia do zapisów konsultowanego projektu wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,
- dane kontaktowe osób zgłaszających uwagi.
Uwagi i opinie anonimowe lub nie zawierające powyższych informacji nie będą brane pod uwagę.

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji zostanie umieszczona niezwłocznie po ich zakończeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.rewitalizacja.inowroclaw.pl

Załączniki:
1. Formularz konsultacji

2. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Inowrocławia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

3. Klauzula informacyjna

4. Program rewitalizacji Inowrocław_aktualizacja 9.07.2019