Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022
Prezydent Miasta Inowrocławia, zaprasza mieszkańców do udziału w otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w środę, 4 października 2017 r. o godzinie 16.00 w Saloniku Literacko-Artystycznym przy ulicy Jana Kilińskiego i będzie ostatecznym pods
Konsultacje projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia Prezydent Miasta Inowrocławia informuje, że został opracowany projekt aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022. Celem k
Informacja o wynikach z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia Informujemy, że zostały zakończone konsultacje społeczne aktualizacji ?Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ino

Przyjęcie LPR przez Radę Miejską Inowrocławia

23 października 2017 r. Rada Miejska Inowrocławia przyjęła Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022.

Uchwała nr XXXIII/379/2017

Lokalny Program Rewitalizacji przekazany został do zaopiniowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 IZ RPO prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów. Oceny i weryfikacji programów rewitalizacji będzie dokonywał Zespół ds. rewitalizacji powołany uchwałą Nr 4/69/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 27 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji.Kolejnym krokiem w pracach nad programem jest jego przekazanie Zarządowi Województwa w celu oceny oraz umieszczenia w Wykazie zatwierdzonych programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Po tym etapie, Wnioskodawcy planujący realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 będą mogli rozpocząć składanie wniosków o dofinansowanie.

Pozytywna ocena programu rewitalizacji jest warunkiem ubiegania się o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych w ramach RPO WK-P 2014-2020.