Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022
Konsultacje projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia Prezydent Miasta Inowrocławia informuje, że został opracowany projekt aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022. Celem k

Przyjęcie LPR przez Radę Miejską Inowrocławia

23 października 2017 r. Rada Miejska Inowrocławia przyjęła Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022.

Uchwała nr XXXIII/379/2017

Lokalny Program Rewitalizacji przekazany został do zaopiniowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 IZ RPO prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów. Oceny i weryfikacji programów rewitalizacji będzie dokonywał Zespół ds. rewitalizacji powołany uchwałą Nr 4/69/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 27 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji.Kolejnym krokiem w pracach nad programem jest jego przekazanie Zarządowi Województwa w celu oceny oraz umieszczenia w Wykazie zatwierdzonych programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Po tym etapie, Wnioskodawcy planujący realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 będą mogli rozpocząć składanie wniosków o dofinansowanie.

Pozytywna ocena programu rewitalizacji jest warunkiem ubiegania się o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych w ramach RPO WK-P 2014-2020.