Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022
Konsultacje projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia Prezydent Miasta Inowrocławia informuje, że został opracowany projekt aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022. Celem k

Poprawiony LPR przyjety przez Radę Miejską Inowrocławia

8 października 2018 r. Rada Miejska Inowrocławia przyjęła Uchwałę Nr XLV/530/2018 zmieniającą uchwałę sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022, w związku z oceną LPR przez Zespół ds. rewitalizacji, który zalecił:

- weryfikację i aktualizację wskaźników delimitacji (za 2016 r.),
- przeprowadzenie analizy wskaźnikowej spoza sfery społecznej,
- przyporządkowanie projektów/przedsięwzięć społecznych projektom infrastrukturalnym, niezbędnym do ich realizacji,
- korektę zakresu projektów, które muszą odpowiadać i koncentrować się na problemach wynikających z diagnozy Obszaru Rewitalizacji (OR).

Zaktualizowanie obowiązującego dokumentu zgodnie z przedstawionymi przez ww. Instytucję Zarządzającą uwagami stanowi warunek konieczny ubiegania się o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych ze środków Unii Europejskiej.