Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022
Prezydent Miasta Inowrocławia, zaprasza mieszkańców do udziału w otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w środę, 4 października 2017 r. o godzinie 16.00 w Saloniku Literacko-Artystycznym przy ulicy Jana Kilińskiego i będzie ostatecznym pods
Konsultacje projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia Prezydent Miasta Inowrocławia informuje, że został opracowany projekt aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022. Celem k
Informacja o wynikach z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia Informujemy, że zostały zakończone konsultacje społeczne aktualizacji ?Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ino

Poprawiony LPR przyjety przez Radę Miejską Inowrocławia

8 października 2018 r. Rada Miejska Inowrocławia przyjęła Uchwałę Nr XLV/530/2018 zmieniającą uchwałę sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022, w związku z oceną LPR przez Zespół ds. rewitalizacji, który zalecił:

- weryfikację i aktualizację wskaźników delimitacji (za 2016 r.),
- przeprowadzenie analizy wskaźnikowej spoza sfery społecznej,
- przyporządkowanie projektów/przedsięwzięć społecznych projektom infrastrukturalnym, niezbędnym do ich realizacji,
- korektę zakresu projektów, które muszą odpowiadać i koncentrować się na problemach wynikających z diagnozy Obszaru Rewitalizacji (OR).

Zaktualizowanie obowiązującego dokumentu zgodnie z przedstawionymi przez ww. Instytucję Zarządzającą uwagami stanowi warunek konieczny ubiegania się o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych ze środków Unii Europejskiej.