Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022

Prezydent Miasta Inowrocławia informuje, że został opracowany projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022. Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji M

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia


Prezydent Miasta Inowrocławia informuje, że został opracowany projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022.
Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia.

Konsultacje prowadzone będą od dnia 15 września 2017 r. do dnia 29 września 2017 r. w formie:
1) zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, dostępnego na stronach internetowych: http://www.rewitalizacja.inowroclaw.pl/ i http://bip.inowroclaw.pl w zakładce „ogłoszenia” oraz w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia,
2) zbierania uwag ustnych do protokołu, w terminie prowadzenia konsultacji, w godzinach od 1100 do 1500 , w Urzędzie Miasta Inowrocławia w pokojach nr 2 i 38.

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz formularz konsultacyjny są dostępne w terminie konsultacji:

Wypełniony formularz konsultacyjny, podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem, należy złożyć do dnia 29 września 2017 r.:
a) drogą korespondencyjną na adres Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 33, 88-100 Inowrocław,
b) bezpośrednio w Wydziale Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta w Inowrocławiu, w godzinach pracy Urzędu,
c) drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@inowroclaw.pl 

Dodatkowych informacji udzielają:
Pełnomocnik ds. rewitalizacji - pokój nr 38, tel. 52 35 55 319,
Zespół ds. rewitalizacji - pokój nr 2, tel. 52 355 53 29, 52 355 53 84.

Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:
odniesienia do zapisów konsultowanego projektu wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,
dane kontaktowe osób zgłaszających uwagi. 

Uwagi i opinie anonimowe lub nie zawierające powyższych informacji nie będą brane pod uwagę.
Informacja o wynikach z przeprowadzonych konsultacji zostanie umieszczona niezwłocznie po ich zakończeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Inowrocławia oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Inowrocławia.

Ponadto w październiku planowane jest otwarte spotkanie konsultacyjne, termin i miejsce spotkania zostaną podane do publicznej wiadomości 7 dni przed datą spotkania, co najmniej za pośrednictwem strony internetowej http://www.rewitalizacja.inowroclaw.pl/ i http://bip.inowroclaw.pl w zakładce „ogłoszenia” oraz w na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia.

Załączniki:
1) projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022
2) formularz konsultacyjny

Prezydent Miasta 

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022 - 1
Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022 - 2
Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022 - 3