Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022

Zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne

W grudniu 2020 r. Miasto Inowrocław złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne”, w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie otoczenia fragmentu muru obronnego na cele społeczne wraz z jego rewaloryzacją i adaptacją. Teren ten wykorzystywany będzie do realizacji zadań aktywizujących środowisko lokalne poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego, inicjowanie działań angażujących mieszkańców danego obszaru, organizację działań społecznych o charakterze zbiorowy.
Planowane dofinansowanie z UE: 5 306 782,16 zł.
Umowa dla w/w projektu została podpisana 16 września 2021 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Budżetu Państwa