Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022

Adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza i poprawą infrastruktury dla rozwoju społecznego

W listopadzie 2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza i poprawą infrastruktury dla rozwoju społecznego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych.

Projekt obejmuje: adaptację pomieszczeń przy ul. Słonecznej 20 na punkt konsultacyjny wraz z modernizacją wejścia do budynku i otoczenia (m.in. ogródek edukacyjny) oraz przebudowę ulicy Słonecznej.

Planowane dofinasowanie z UE: 1 177 211,93 zł.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 15/602/20 z dnia 22 kwietnia 2020 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach konkursu RPKP.06.02.00-IZ.00-04-219/18 – runda XV, dla Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

18 września 2020 r. rozstrzygnięto przetarg na przebudowę ulicy Słonecznej.

23 września 2020 r. ogłoszono przetarg na remont pomieszczeń i ich adaptację na punkt konsultacyjny.

Umowa została podpisana 29 września 2020 r." w projekcie pn. "Adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza i poprawą infrastruktury dla rozwoju społecznego"