Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022

Odnowa części wpólnych budynków wielorodzinnych w Inowrocławiu - III etap

Dworcowa 48 _1_UM
We wrześniu 2020 r. Gmina Miasto Inowrocław złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Odnowa części wspólnych budynków wielorodzinnych w Inowrocławiu – III etap”, w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt obejmuje remonty części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych w obszarze rewitalizacji zamieszkałych przez osoby wykluczone społecznie: ul. Dworcowa 48, ul. Dworcowa 53B, ul. Mątewska 15 A,B,C,D, ul. Mątewska 66-68, ul. Mątewska 70-72, ul. Mątewska 75-77, ul. NMP 32.

Celem projektu jest poprawa warunków życia na obszarze rewitalizacji miasta Inowrocławia poprzez odnowę części wspólnych budynków mieszkalnych będących w zasobach komunalnych.

Planowane dofinansowanie z UE: 2 353 646,37 zł.

Umowa o dofinansowanie w/w projektu została podpisana w dniu 21 kwietnia 2021r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020 oraz Budżetu Państwa