Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022

Odnowa części wspólnych budynków wielorodzinnych w Inowrocławiu – II etap

Dworcowa 44_1_fot.W.Bujak
Gmina Miasto Inowrocław złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Odnowa części wspólnych budynków wielorodzinnych w Inowrocławiu – II etap”, w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu jest poprawa warunków życia na obszarze rewitalizacji miasta Inowrocławia poprzez odnowę części wspólnych budynków mieszkalnych będących w zasobach komunalnych. Projekt obejmuje remonty części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych w obszarze rewitalizacji zamieszkałych przez osoby wykluczone społecznie: ul. Andrzeja 5, ul. Dworcowej 44, ul. Hoyera 16, ul. Kościuszki 8, ul. Mątewska 25, ul. Poznańska 2, ul. Poznańska 359, ul. Staropoznańska 108, ul. Szymborska 14,ul. Wałowa 3-5.
Planowane dofinansowanie z UE: 1 405 748,86 zł


Projekt jest Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Budżetu Państwa