Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022

Odnowa części wspólnych budynków wielorodzinnych w Inowrocławiu – I etap

Poznańska 367_4_fot.W.Bujak
Miasto Inowrocław w listopadzie 2019 r. złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Odnowa części wspólnych budynków wielorodzinnych w Inowrocławiu – I etap”, w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt obejmuje remonty części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych w obszarze rewitalizacji zamieszkałych przez osoby wykluczone społecznie: ul. Dworcowa 92-94, ul. Kasztelańska 12, ul. Jana Kilińskiego 6, ul. Poznańska 336, ul. Poznańska 359, ul. Poznańska 365, ul. Poznańska 367 i 367A.
Celem projektu jest poprawa warunków życia na obszarze rewitalizacji miasta Inowrocławia poprzez odnowę części wspólnych budynków mieszkalnych będących w zasobach komunalnych.
Planowane dofinansowanie 2 425 189,82
Umowa podpisana w dniu 14 czerwca 2021 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Budżetu Państwa.