Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022

Uciepłownienie centrum miasta Inowrocławia

Inwestycja polegała na montażu ciepłociągu, rozdzieleniu kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową oraz przebudowie i naprawie nawierzchni ulic. Dzięki realizacji projektu do powstałej sieci ciepłowniczej można było dołączyć pobliskie kamienice.

Unijne środki pozyskane przez Miasto na tę inwestycję (ponad 1,2 mln zł) przeznaczane były na odbudowę nawierzchni ulic: Tadeusza Kościuszki i Kościelnej po wykonaniu ciepłociągu i na budowie tam kanalizacji deszczowej. Natomiast ze środków z budżetu miasta i Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (łącznie kwota ok. 1,2 mln zł) wykonywana została w tych miejscach sieć ciepłownicza.

  • Koszty kwalifikowane: 1 797 173,53 zł
  • Wkład własny kosztów kwalifikowanych: 564 132,77 zł
  • Dofinansowanie z EFRR - 68,61% kosztów kwalifikowanych: - 1 233 026,59 zł.
  • Termin realizacji: 2009 - 2012
Uciepłownienie centrum miasta Inowrocławia 1
Uciepłownienie centrum miasta Inowrocławia 2
Uciepłownienie centrum miasta Inowrocławia 3

Program Rewitalizacji Społecznej

Program Rewitalizacji Społecznej
W okresie od 1 grudnia 2013 r. do 30 listopada 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu realizował Program Rewitalizacji Społecznej pt. “Razem łatwiej” w partnerstwie z: Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu i Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Bydgoszczy, w ramach projektu systemowego pn. “Rewitalizacja społeczna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

Cel ogólny projektu: Przeciwdziałanie rozwojowi negatywnych tendencji społecznych, w tym wykluczeniu społecznemu u 126 mieszkańców i ich rodzin z obszarów rewitalizacji wyznaczonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2008-2015.

Wartość Programu Rewitalizacji Społecznej: 1 004 854,24 zł  

Więcej informacji o projekcie: www.mopsinowroclaw.samorzady.pl