Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022

Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami wyznaczonych obszarów rewitalizacji: Śródmieścia i Mątew.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych mieszkańców wyznaczonych obszarów rewitalizacji w Inowrocławiu: Śródmieścia i Mątew.

Pogłębione konsultacje społeczne prowadzone są dla mieszkańców wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji i odbędą się:
  • Śródmieście –25 stycznia 2017 r. o godzinie 16.30, Gimnazjum nr 1 im. Świętego Wojciecha przy ul. Toruńskiej 46-48,
  • Mątwy – dnia 26 stycznia 2017 r. o godzinie 17.00, Restauracja AS, ul. Fabryczna 4.

Celem spotkań konsultacyjnych jest dalsze rozwijanie dialogu i współpracy z mieszkańcami wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, poprzez zbieranie propozycji planowanych przedsięwzięć, przeciwdziałających negatywnym zjawiskom społecznym występującym na tych obszarach i ich wykorzystaniu przy podejmowaniu decyzji dotyczących realizacji odpowiednich działań oraz opinii nt. zgłoszonych przez mieszkańców projektów.

Serdecznie zapraszamy wszystkich interesariuszy, którzy swoimi pomysłami chcą czynnie włączyć się w dalszy proces prac rewitalizacyjnych, przyczyniając się do poprawy i stworzenia lepszych warunków życia mieszkańcom terenów objętych rewitalizacją.

W spotkaniu dotyczącym pierwszego wyznaczonego obszaru rewitalizacji: ŚRÓDMIEŚCIE wzięło udział kilkadziesiąt osób. Celem spotkania było pozyskanie wiedzy na temat rzeczywistych potrzeb osób zamieszkujących dany teren, a także zainteresowanie mieszkańców, którzy swoimi pomysłami mogą czynnie włączyć się w dalszy proces prac rewitalizacyjnych, przyczyniając się do poprawy i stworzenia lepszych warunków życia mieszkańcom terenów objętych rewitalizacją. Przedstawiono także procedury związane ze złożeniem wniosku o dofinansowanie unijne na realizację projektu (typy projektów, beneficjenci, wskaźniki).

Uczestnicy spotkania zostali poinformowani, że już niedługo na stronie internetowej miasta zamieszczona zostanie fiszka projektowa oraz uruchomiony zostanie nabór projektów do przygotowywanego programu rewitalizacji, które powinny być przedsięwzięciami skierowanymi na ograniczanie lub rozwiązywanie problemów społecznych i łączyć zamierzenia inwestycyjne z przeciwdziałaniem problemom społecznym. Bowiem najistotniejszy jest pozytywny efekt społeczny rewitalizacji, dlatego wszelkie działania podejmowane na rzecz odnowy miast i obszarów wiejskich muszą być temu założeniu podporządkowane. Działania infrastrukturalne w ramach rewitalizacji muszą stanowić narzędzie niwelowania negatywnych zjawisk społecznych.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wspierane będą jedynie te działania na rzecz rewitalizacji, które pozwolą na osiągnięcie przynajmniej jednego ze wskazanych poniżej efektów:
  • wzrost aktywności społecznej, ożywienie społeczne,
  • zmniejszenie poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego (związanego m.in. z oddaleniem od rynku pracy, degradacją obszarów, niewystarczającym dostępem do dobrej jakości, niedrogich usług społecznych), w tym poprzez poprawę warunków uczestnictwa osób w trudnej sytuacji w życiu społecznym i gospodarczym,
  • wzrost zatrudnienia,
  • ożywienie gospodarcze, wzrost potencjału gospodarczego między innymi poprzez wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Również spotkanie dotyczące rewitalizacji drugiego z wyznaczonych obszarów: MĄTWY MIESZKALNE cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców - wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób. Po przedstawieniu przez prowadzącego spotkanie Pana Marcina Ługawiaka z firmy Lider Projekt z Poznania zasad i wytycznych dotyczących rewitalizacji, Przewodnicząca Zarządu Osiedla Mątwy Pani Irena Białkowska przedstawiła przygotowane przez Zarząd Osiedla gotowe pomysły projektów w ramach rewitalizacji tego obszaru. Prowadzący był pozytywnie zaskoczony ilością już gotowych projektów powstałych z inicjatywy mieszkańców Mątew, którzy okazali kreatywność i faktyczne zainteresowanie rewitalizacją.
    

Prezentacja ze spotkań konsultacyjnych dostępna jest tutaj 

Kontakt w sprawie pomysłów na projekty:
Marcin Ługawiak, tel. 608 241 979, e-mail: marcin.lugawiak@liderprojekt.pl