Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022

Konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszarów wymagających wsparcia (tzw. zdegradowanych) oraz obszarów rewitalizacji na terenie Inowrocławia.

Zapraszamy mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wyznaczenia obszarów wymagających wsparcia (tzw. zdegradowanych) oraz obszarów rewitalizacji na terenie naszego miasta. Ustalenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji to pierwszy krok do dalszych prac nad lokalnym programem rewitalizacji.

Zgodnie z wytycznymi gmina decydując się na podjęcie działań rewitalizacyjnych przeprowadza analizę sytuacji społeczno-gospodarczej gminy oraz dokumentów lokalnych i ponadlokalnych, pod kątem występowania stanu kryzysowego. Następnie za pomocą obiektywnych metod badawczych stwierdza czy na terenie gminy znajduje się obszar zdegradowany. W przypadku istnienia takiego obszaru gmina określa jego zasięg przestrzenny. W dalszej kolejności, w oparciu o obiektywne przesłanki, gmina wskazuje, która część obszaru zdegradowanego stanowić będzie obszar rewitalizacji, tj. obszar na którym w pierwszej kolejności podjęte zostaną działania naprawcze, mające wyprowadzić dany teren ze stanu kryzysowego. Tym samym to dla tego obszaru zaprogramowane zostaną działania w ramach programu rewitalizacji. Obszar rewitalizacji może obejmować cały obszar zdegradowany, jednakże pod warunkiem, że nie obejmie terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy.

Wyznaczone obszary rewitalizacji w Inowrocławiu:

Formularz konsultacyjny będzie dostępny:

Wypełnione formularze można złożyć:
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Inowrocławia, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław,
  • bezpośrednio do Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia w godzinach pracy urzędu (7.30-15.30),
  • drogą elektroniczną na adres: inwestycje@inowroclaw.pl lub rozwoj@inowroclaw.pl   

Konsultacje prowadzone będą do dnia 15 grudnia 2016 r.
Na podstawie zebranych uwag oraz propozycji zostanie sporządzony i udostępniony publicznie raport z przeprowadzonego etapu konsultacji.

Jednocześnie informujemy, iż dodatkowe informacje można uzyskać u pracowników Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 33, pokój nr 2 lub telefonicznie pod numerem 52 35 55 329 lub 384.

Raport z konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji