Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022

Konsultacje społeczne

Celem konsultacji społecznych jest rozwijanie dialogu z mieszkańcami Miasta Inowrocławia poprzez zapewnienie możliwości uczestnictwa w ważnych dla Miasta Inowrocławia sprawach, w tym poprzez informowanie zainteresowanych mieszkańców o planowanych przedsięwzięciach i ich efektach oraz zbieranie opinii i propozycji do wykorzystania przy podejmowaniu decyzji dotyczących tych przedsięwzięć.


Spotkanie konsultacyjne w sprawie wyznaczenia obszarów wymagających wsparcia (tzw. zdegradowanych) oraz obszarów rewitalizacji na terenie Inowrocławia

Spotkanie konsultacyjne w sprawie wyznaczenia obszarów wymagających wsparcia (tzw. zdegradowanych) oraz obszarów rewitalizacji na terenie Inowrocławia
Zapraszamy mieszkańców do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym wyznaczenia obszarów wymagających wsparcia (tzw. zdegradowanych) oraz obszarów rewitalizacji na terenie naszego miasta. Celem konsultacji jest włączenie mieszkańców, przedsiębiorców, podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych i wszystkich zainteresowanych instytucji do wspólnego działania i budowania programu rewitalizacji dla Miasta Inowrocławia. Przedmiotem spotkania jest pierwszy ...
więcej

Konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszarów wymagających wsparcia (tzw. zdegradowanych) oraz obszarów rewitalizacji na terenie Inowrocławia.

Zapraszamy mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wyznaczenia obszarów wymagających wsparcia (tzw. zdegradowanych) oraz obszarów rewitalizacji na terenie naszego miasta. Ustalenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji to pierwszy krok do dalszych prac nad lokalnym programem rewitalizacji.Zgodnie z wytycznymi gmina decydując się na podjęcie działań rewitalizacyjnych przeprowadza analizę sytuacji społeczno-gospodarczej ...
więcej

Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami wyznaczonych obszarów rewitalizacji: Śródmieścia i Mątew.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych mieszkańców wyznaczonych obszarów rewitalizacji w Inowrocławiu: Śródmieścia i Mątew.Pogłębione konsultacje społeczne prowadzone są dla mieszkańców wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji i odbędą się:Śródmieście –25 stycznia 2017 r. o godzinie 16.30, Gimnazjum nr 1 im. Świętego Wojciecha przy ul. Toruńskiej 46-48,Mątwy – dnia 26 ...
więcej

Zaproszenie do składania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych dla obszarów objętych rewitalizacją w ramach opracowywanego Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji przedsięwzięć/projektów, które Państwa zdaniem, mogą przyczynić się do rozwiązania istniejących problemów możliwie bliskich oczekiwaniom i potrzebom społeczności naszego miasta na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji. Przedsięwzięcia mogą dotyczyć zarówno inwestycji, jak i inicjatyw w szeroko rozumianej sferze społecznej, gospodarczej czy przestrzennej.

Projekty można zgłosić (opisać) na specjalnym formularzu, który należy przesłać w terminie do dnia 10 marca 2017 r. pocztą elektroniczną na adres: rewitalizacja@inowroclaw.pl lub bezpośrednio do Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 33, 88-100 Inowrocław, pokój nr 2.


Należy pamiętać, że samo zgłoszenie projektu do programu rewitalizacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Zapisanie projektu w programie rewitalizacji będzie dodatkowo premiowane przy składaniu dokumentacji aplikacyjnej do konkursów organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zachęcamy także do zapoznania się z ulotką informacyjną 

Prezydent Miasta Inowrocławia informuje, że został opracowany projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022. Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji M

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIAo przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta InowrocławiaPrezydent Miasta Inowrocławia informuje, że został opracowany projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022.Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia.Konsultacje prowadzone będą od dnia 15 września 2017 ...
więcej
Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022 - 1
Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022 - 2
Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022 - 3